portico

15, 16, 17, 18 dec
watch the full performance here

Director/Performer | Instruktør/performer | Σκηνοθέτης/Ηθοποιός | Metteur en scène / Interprète | مخرج/ ممثّ | 導演/表演者 | Dirección / Intérpretación

Juan Ayala (Madrid)

Co-Director/Performer | Co-instruktør/ Performer | Συν Σκηνοθέτης/Ηθοποιός | Co-metteuse en scène / Interprète | مساعدة مخرج/ ممثلة | 聯合導演/表演 | Co-direción/interpretación

Katrina Bugaj (New York)

Performers | Performere | Ηθοποιοί | Interprètes | ممثلون | 表演者 | Interpretado por:

Ben Samuels London

Hofan Chau 香港

Julia Yennine Valparaíso

Sabine Choucair بيروت

Sofia Paschou Αθήνα

Tomoko Komura東京

Troels Hagen Findsen København

Technical Development and Real Time Technical Support | Teknisk research og live teknisk support | Τεχνικός σχεδιασμός-Τεχνική υποστήριξη | Développement Technique et transmission en direct | التأليف والدعم التقني | 實時技術支持 | Desarrollo técnico y transmisión en directo

Aeeja.com Berlin

Assistant director | Instruktørassistent | Βοηθός σκηνοθέτη | Assistante à la mise en scène | مساعدة مخرج | 助理指導 | Asistente de dirección

Eva Mora Budapest

Producers | Producenter | Παραγωγοί | Produit par | منتجون | 監製 | Producido por

Annie Pui Ling Lok y Juan Ayala

Out of Balanz

Limbik Theatre

Patari Project

aejaa.com 

Support | Støttet af | Με την υποστήριξη | Avec le soutien de| الداعمون | 支持 | Con el apoyo de

Teatro de la Abadía (Madrid)

Danish Arts Foundation

Parque Cultural (Valparaíso)

Trinity Center (Bristol)

los justos

An online global theatre series inspired by Albert Camus’ Les Justes

Los Justos is an experiment in turning isolation into collective and creative action.

The series has been developed remotely, embracing the precariousness and fragility of the times we are living through. Our process has been shaped by the overlapping and widespread lockdowns moving across the globe this year – a process in which 9 artists from 9 different countries have discussed the ideas and questions posed in Camus’ play and participated in development sessions exploring technical limitations and chaotic and unexpected possibilities (though we were only ever all together once).

Following these encounters, Juan Ayala (Madrid) and Katrina Bugaj (New York) invited the 7 remaining performers to participate in the live, online episodes you are about to see. In preparation, the performers have been asked to be online on the day and time of the shows and to read through a short preparation list: they have not received a script and there have not been any rehearsals. So, like you, the audience, they know virtually nothing about what is going to happen.

The list asked them to have:

 • a marker and a piece of paper available
 • a clock
 • a smartphone
 • joined the Telegram channel of Los Justos
 • connected to Zoom

los justos

Una serie de teatro online global inspirada en Les Justes de Albert Camus

Los justos es un experimento que busca combatir el aislamiento y convertirlo en una acción colectiva y creativa.

La serie se ha desarrollado de manera remota, abrazando la precariedad y la fragilidad del tiempo que nos toca vivir. El solape de los diferentes confinamientos que están sucediendo a nivel global ha dado forma a un proceso en el que 9 artistas de 9 países distintos hemos discutido ideas y preguntas que aparecen en la obra de Camus, y hemos testado escenas y caóticas posibilidades técnicas (aunque solo hemos coincidido los 9 en un encuentro).

Después de estos encuentros Juan Ayala (Madrid) y Katrina Bugaj (New York) han invitado a los 7 actores restantes a leer una lista de preparación y a estar allí el día y a la hora de la función. No han leído el texto, ni ha habido ensayos. Así que, como el público, estos actores no saben virtualmente nada de la historia que van a contar.

 • Esta es la lista que han recibido:
 • Un rotulador y un trozo de papel
 • Un reloj
 • Un teléfono móvil
 • Únete al canal de Telegram Los Justos
 • conéctate a Zoom

los justos

En global online teaterserie inspireret af Albert Camus’ De Retfærdige

Los Justos er et eksperiment i at vende isolation til en kollektiv og kreativ aktion

Serien er blevet udviklet gennem en distanceret proces og omfavner den tid vi lever i, som er fyldt med usikkerhed og skrøbelighed. Den er blevet formet af de overlappende og udbredte lockdowns, der bevæger sig, som en steppebrand, over hele kloden i år – en proces, hvor 9 kunstnere fra 9 forskellige lande har diskuteret de ideer og spørgsmål, der bliver stillet i Camus’ teaterstykke og deltaget i udviklingssessioner, der udforskede de tekniske begrænsninger og kaotiske, uventede muligheder (selvom vi kun en gang var tilstede allesammen).

Efter disse indledende møder inviterede Juan Ayala (Madrid) og Katrina Bugaj (New York) de 7 resterende kunstnere til at deltage i de live, online episoder, I skal til at opleve. Som forberedelse er kunstnerne blevet bedt om at være online på dagen på tidspunktet for forestillingerne, samt at læse en kort forberedelsesliste: de har ikke modtaget et manuskript, og der har ikke været nogen prøver. Så som jer, vores publikum, ved de stort set intet om, hvad der skal ske.

Listen bad dem om at have og gøre følgende:

 • en tusch og et stykke papir
 • et ur
 • en smartphone
 • at tilmelde sig Los Justos Telegram kanal
 • at oprette forbindelse til Zoom

ロス・ストス(los justos、正義の人々)

~ アルバート・カミュ―の戯曲「Les Justes」から発想を得た、インターネット上のグローバル戯曲シリーズ

 「ロス・フストス」は、孤独を共同および創造の行動に変換させる実験だ。

このシリーズは、現代の持つ危険性と脆弱性を利用し、遠隔で作られました。制作の過程は、今年、世界中の多くの場所で同時に起きているロックダウンにより形作られ、9ヵ国から9人の役者がカミュ―の戯曲に提起される概念や問いかけについて話し合い、テクノロジーの限界や混沌とした予期不能な可能性を探る制作会議に参加。(全員が揃ったのは一回のみ)

会議の後、その中からホワン・アヤラ(マドリード)とカトリーナ・ブガジュ(ニューヨーク)が、残る7人の役者を、今からご覧になる生放送オンライン番組の出演者として迎え入れました。準備として、役者はそれぞれ各公演の日時にインターネットに接続し、簡単な準備のリストを確認するように依頼されます。脚本や、稽古はありません。観客の皆さんと同じく、彼等も何が起こるかほとんど知らされていないのです。

役者の持ち物リスト:

 • 太ペン1本、紙1枚
 • 時計
 • スマフォ
 • Telegram(テレグラム)の「ロス・フストス」チャンネルに参加
 • Zoomに接続

los justos

Une série internationale de théâtre en ligne, inspirée par Les Justes d’Albert Camus.

Los Justos est une expérience visant à combattre l’isolement en le transformant en une action collective et créative. 

La série a été développée à distance, embrassant la précarité et la fragilité des temps que nous traversons. Notre processus a été façonné par un confinement généralisé et se chevauchant à travers le monde cette année – un processus dans lequel 9 artistes de 9 pays différents ont discuté des idées et des questions posées dans la pièce de Camus, et ont exploré les limites techniques et les possibilités autant chaotiques que inattendues que cela pouvait offrir (et nous n’avons été tous ensemble qu’une seule fois).

Suite à ces rencontres, Juan Ayala (Madrid) et Katrina Bugaj (New York) ont invité les 7 interprètes restants à participer aux épisodes en direct que vous allez voir. En préparation, il leur a été demandé d’être en ligne le jour et à l’heure des représentations, et il leur a été donné une courte liste à préparer: ils n’ont pas reçu de script et il n’y a pas eu de répétitions. Donc, comme vous, le public, ils ne savent pratiquement rien de l’histoire qu’ils vont raconter.

La liste qu’ils ont reçu est la suivante:

 • un marqueur et une feuille de papier
 • une montre
 • un téléphone
 • joindre le canal Telegram de Los Justos
 • se connecter à Zoom

los justos

Μια διαδικτυακή, διεθνής θεατρική σειρά εμπνευσμένη από το έργο «Δίκαιοι» του Άλμπερτ Καμύ.

Το Los Justos είναι ενα πείραμα μετατροπής της απομόνωσης σε συλλογική και δημιουργική δράση.

Η σειρά αναπτύχθηκε από απόσταση, λαμβάνοντας υπόψιν την αβέβαιη και εύθραυστη περίοδο που περνάμε.

Η διαδικασία μας διαμορφώθηκε από τα απανωτά lockdown που συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη – μια διαδικασία κατά την οποία 9 καλλιτέχνες από 9 διαφορετικές χώρες συζήτησαν τις ιδέες και τα ερωτήματα που εγείρονται στο έργο του Camus και συμμετείχαν σε δημιουργικές συναντήσεις, όπου εξερεύνησαν τους τεχνικούς περιορισμούς και τις χαοτικές και απρόσμενες δυνατότητες που προκύπτουν (αν και βρεθήκαμε όλοι μαζί μόνο μια φορά).

Κατόπιν αυτών των συναντήσεων ο Juan Ayala (Μαδρίτη) και η Katrina Bugaj (Νέα Υόρκη) προσκάλεσαν τους υπόλοιπους 7 καλλιτέχνες να συμμετάσχουν στα ζωντανά διαδικτυακά επεισόδια που πρόκειται να δείτε.

Κατα την προετοιμασία, ζητήθηκε από τους ερμηνευτές να είναι online την ημέρα και ώρα των επεισοδίων και να διαβάσουν μια συντομη λίστα προετοιμασίας: δεν έχουν παραλάβει κάποιο σενάριο και δεν έχουν γίνει πρόβες. Έτσι, όπως κι εσείς, το κοινό, δεν ξέρουν ουσιαστικά τίποτα σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί.

 Η λίστα τούς ζητά να έχουν μαζί τους:

 • Έναν μαρκαδόρο και ενα κομμάτι χαρτί
 • ενα ρολόι
 • ένα smartphone
 • να εγγραφούν στο κανάλι Telegram του Los Justos
 • να συνδεθούν στο

لوس جوستوس

مسلسل مسرح عالمي عبر الإنترنت مستوحى من مسرحية “العادلون” للمخرج ألبير كامو

 لوس جوستوس هي تجربة في تحويل العزلة إلى عمل جماعي وإبداعي.

تم تطوير العمل عن بعد ، بحيث يشمل هشاشة الأوقات التي نعيشها. تأثر تطوير شكل العمل بالإغلاق العام المتداخل والواسع النطاق الذييحصل في جميع أنحاء العالم هذا العام –

إنّ عملية الإبداع والتطوير هي عملية ناقش فيها 9 فنانين من 9 دول مختلفة الأفكار والأسئلة المطروحة في مسرحية كامو وشاركوا فيجلسات  لاستكشاف القيود الفنية والفوضى والاحتمالات الغير متوقعة.  (على الرغم من أن عددنا كان قد اكتمل مرة واحدة فقط).

بعد هذه اللقاءات ، دعا خوان أيالا (مدريد) وكاترينا بوجاج (نيويورك) ال 7 فنانين المتبقين للمشاركة في الحلقات الحية عبر الإنترنت التيتوشك على مشاهدتها. في إطار التحضير ، طُلب من فناني الأداء أن يكونوا اونلاين في يوم ووقت العروض وان يحرصوا على تأمين ما وردفي قائمة تحضيرية قصيرة: لم يتلقوا سيناريو ولم تكن هناك أي تدريبات. لذا ، مثلكم، ايها الجمهور الكريم ، هم لا يعرفون شيئًا تقريبًا عماسيحدث.

طلبت منهم القائمة التالية:

– قلم وورقة

– ساعة

– هاتف ذكي

– الانضمام إلى قناة Telegram التابعة لـ Los Justos

– الاتصال عبر زوم

《正義者》

由阿爾伯特·卡繆斯 (Albert Camus) 的《正義者》(Los Justos) 得取靈感的線上跨國劇埸系列

《正義者》是一齣將孤立變成集體創造行動的實驗。

系列跨國進行,涵蓋著所處時代的不穩定和脆弱; 也被各地發生事項及重疊和廣泛封鎖影響。有來自 9 個不同國家的 9 位藝術家討論 Camus 的劇本; 探索技術局限性、混亂與出乎意料的可能性(儘管只有一次的遇上)。

在這次相遇之後,Juan Ayala(馬德里)和 Katrina Bugaj(紐約)邀請了其餘 7位表演者參加您將要觀看的現場在線劇集。在準備過程中,要求表演者在表演的當天和時間在線,並通讀簡短的準備清單:他們沒有收到劇本,也沒有進行任何彩排。因此,就像您一樣,觀眾對即將發生的事情一無所知。

清單要求他們:

 • 有紙筆
 • 一個鐘
 • 智能手機
 • 加入《正義者》的
 • Telegram 頻道
 • 連接 Zoom